Skąd się wzięła „dyskryminacja”?

Pojęcie „dyskryminacja” powstało od łacińskiego słowa „discriminatio” i oznacza rozróżnianie, dokonywanie podziału ze względu na różnice. Gdyby poprzestać na łacińskim znaczeniu tego terminu, można by uznać, że w zjawisku zwanym dyskryminacją właściwie nie ma nic złego. W końcu każdy z nas jest indywidualną jednostką i zawsze będziemy się czymś różnili. Niemniej jednak, czy faktycznie dyskryminacja jest czymś normalnym i nie ma w niej nic złego? Na to pytanie należy odpowiedzieć przecząco. W dzisiejszych czasach, pojęcie dyskryminacji wykracza poza swoje językowe znaczenie i już nie oznacza tylko i wyłącznie rozróżniania.

Dyskryminacja a prawa człowieka

Mówiąc o dyskryminacji nie sposób nie wspomnieć o prawach człowieka, jako podstawowych normach przysługujących każdej osobie ludzkiej z racji samego faktu bycia człowiekiem. Źródła tych praw i wolności upatrujemy bezpośrednio w godności człowieka. Artykuł 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka – uchwalonego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 roku pierwszego zbioru praw człowieka – mówi wprost, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi względem swej godności i swych praw. Następnie zaś w artykule 7 stanowi, że wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo, bez jakiejkolwiek różnicy, do jednakowej ochrony prawnej. Zatem wszyscy mają prawo do jednakowej ochrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, będącą pogwałceniem Deklaracji, i przed jakimkolwiek narażeniem na taką dyskryminację.

Wraz z rozwojem myśli filozoficzno-prawnej, jak również na skutek postępującej formalizacji i kodyfikacji praw człowieka, zaczęto dostrzegać, że różne traktowanie ludzi znajdujących się w podobnych sytuacjach to nie norma, a anomalia i należy podjąć kroki w celu zapobiegania temu zjawisku. Stąd wypracowano jednolitą i niepodważalną zasadę niedyskryminacji, którą można streścić w jednym zdaniu:

LUDZIE ZNAJDUJĄCY SIĘ W PODOBNYCH SYTUACJACH POWINNI BYĆ PODOBNIE TRAKTOWANI

Ale czy zawsze są? Niestety, mimo iż od uchwalenia przywołanej powyżej Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka minęło już blisko 70 lat, do dzisiaj borykamy się z problemem dyskryminacji, występującym na różnych płaszczyznach oraz dającym się zauważyć w życiu codziennym.

Czym  jest dyskryminacja?

Samo pojęcie „dyskryminacja” jest różnie ujmowane i inaczej traktowane przez psychologię, socjologię, czy wreszcie w prawo. Każda z wymienionych dyscyplin naukowych definiuje je w przyjęty przez siebie sposób, raz szerzej, raz węziej. Niemniej jednak u podstaw wszystkich tych ujęć i definicji leży wspólny fundament.

Najogólniej mówiąc, dyskryminacja jest sytuacją, w której jeden człowiek, z różnych powodów, jest traktowany mniej korzystnie, niż inny człowiek w podobnej sytuacji.

Oznacza to, nie mniej, ni więcej, że jeśli dany człowiek z uwagi na pewną przyczynę jest traktowany gorzej niż inni ludzie w podobnej sytuacji, mamy do czynienia z dyskryminacją. Zarówno przyczyny, jak i przejawy dyskryminacji mogą być różnorakie i czasami różnie oceniane. Jedno jednak pozostaje pewne – dyskryminacja jest negatywnym zjawiskiem, w którym podważa się podstawową zasadę prawa i całej naszej cywilizacji – zasadę równości wszystkich ludzi oraz godności człowieka.

STOP DYSKRYMINACJI

Jesteś dyskryminowany? Znasz osobę dyskryminowaną?

Zgłoś Podejrzenie Dyskryminacji