Przyczyny dyskryminacji

Przyczyny dyskryminacjiPrzyczyny dyskryminacji

Nawiązując do treści poprzedniego artykułu przybliżającego i wyjaśniającego, czym jest dyskryminacja, przypomnijmy, iż jest to sytuacja, w której jeden człowiek, z różnych powodów, jest traktowany mniej korzystnie, niż drugi człowiek znajdujący się w podobnej sytuacji. Istotnym elementem definicji są owe „różne powody”, dla których ludzie są traktowani odmiennie. W niniejszym artykule chcielibyśmy poruszyć kwestię przyczyn, przez które w ogóle dochodzi do dyskryminacji.

Najpopularniejsze przyczyny dyskryminacji

Poszukując norm prawnych ustanawiających nakaz równego traktowania wszystkich ludzi, ponownie w pierwszej kolejności odwołujemy się do aktów prawa międzynarodowego, takich jak Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich czy Międzynarodowy Pakt Praw Społecznych, Gospodarczych i Kulturalnych. Wśród aktów prawa wewnątrzpaństwowego obowiązujących na terenie Polski odwołujemy się w pierwszej kolejności do Konstytucji RP, która mówi wprost, iż wszyscy są wobec prawa równi, nikt zaś nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Wskazuje ponadto, że kobiety i mężczyzna mają w państwie Polskim równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym, akcentując zakaz dyskryminacji ze względu na płeć danego człowieka.

W obydwu przywołanych Paktach czytamy, iż Państwa-Strony, zobowiązują się zapewnić wykonywanie praw w nich zawartych wszystkim osobom, bez żadnej dyskryminacji ze względu na:

 1. rasę,
 2. kolor skóry,
 3. płeć,
 4. język,
 5. religię,
 6. poglądy polityczne,
 7. pochodzenie narodowe lub społeczne,
 8. sytuację majątkową,
 9. urodzenie

lub jakiekolwiek inne okoliczności. Należy zwrócić uwagę na zakończenie powyższej wyliczanki słowami „lub jakiekolwiek inne okoliczności”, które wyraźnie wskazują, że nie jest to lista zamknięta czynników będących przyczynami dyskryminacji.

Od pewnego czasu katalog podstawowych przyczyn dyskryminacji rozszerzany jest m.in. o:

 1. wiek;
 2. niepełnosprawność;
 3. orientację seksualną i tożsamość płciową.

Prowadząc dalej poszukiwania opisanych w prawie przyczyn dyskryminacji docieramy do polskiej ustawy Kodeks pracy, gdzie odnajdujemy obszerny katalog przyczyn dyskryminacji w obrębie tematyki związanej z zatrudnieniem. Jest to również katalog otwarty, przykładowy i obejmuje następujące przyczyny: płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną. Ponadto związane wyłącznie z prawem pracy: zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wraz z rozwojem nauki, zwłaszcza psychologii, katalog przyczyn będzie ulegał dalszemu poszerzaniu i rozbudowywaniu. Należy jednak pamiętać, że każde nierówne traktowanie drugiego człowieka, nawet jeśli jego przyczyna nie jest powszechnie znana, ani wymieniana w znanych nam aktach prawnych, jest dyskryminacją.

STOP DYSKRYMINACJI

Jesteś dyskryminowany? Znasz osobę dyskryminowaną?

Zgłoś Podejrzenie Dyskryminacji