Dyskryminacja ze względu na wiek w pracy

Dyskryminacja w pracyDyskryminacja w pracy

Wiek emerytalny zbliża się nieubłaganie. Pracownika to jednak nie zraża. Nadal czuje się pełen sił i chęci do tego, aby kontynuować swoją zawodową karierę. Co więcej, nadal pragnie rozwijać się oraz podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Przecież świat i technologia nie stoją w miejscu, zaangażowany pracownik chce nadążyć za zmianami, a wiek nie jest dla niego żadną przeszkodą. Jednak pracodawca systematyczne odmawia wysyłania go na szkolenia, czy kursy, na które wysyła innych, młodszych pracowników. Fakt ten tłumaczy różnymi powodami, między innymi tym, że nie opłaca się inwestować w pracownika, który i tak zaraz osiągnie wiek emerytalny.

Opisana powyżej sytuacja stanowi kolejną postać dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na wiek. Osoby dotknięte tym zjawiskiem powinny zdawać sobie sprawę, że jest to zjawisko nielegalne, a one mają prawo bronić swoich praw.

Co mówią przepisy?

Poszukując odpowiedzi na to pytanie, musimy sięgnąć do Kodeksu pracy. Już w rozdziale drugim, wśród podstawowych zasad prawa pracy, odnajdujemy zapis mówiący o tym, że pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

WAŻNE: Powyższe zobowiązanie pracodawcy ma szczególną wagę, gdyż zostało przez ustawodawcę podniesione do rangi jednej z podstawowych zasad pracy.

Idąc dalej, natrafiamy na przepis, który był już przedmiotem analizy poprzednich artykułów, ustanawiający zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Czytamy w nim, że pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie (…) awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć i wiek (…).

Jak wynika z przytoczonych powyżej uregulowań kodeksowych, systematyczne odmawianie dostępu do szkoleń starszym pracownikom stanowi typowy przykład dyskryminacji ze względu na wiek. Ponadto jest naruszeniem jednej z podstawowych zasad prawa pracy, jaką jest zobowiązanie pracodawcy do ułatwiania pracownikom podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych.

UWAGA: Należy jednak pamiętać, że nie każda odmowa będzie miała charakter dyskryminacyjny. Jeżeli, przykładowo, organizowane w danej chwili szkolenia nie obejmują tematyki związanej z rodzajem pracy i niezbędnych dla stanowiska zajmowanego przez starszego pracownika, nie możemy mówić o dyskryminacji. Zachowanie pracodawcy będzie miało charakter dyskryminacyjny dopiero wówczas, gdy będzie ułatwiał podnoszenie kwalifikacji zawodowych TYLKO pracownikom młodszym, zajmującym stanowiska równorzędne ze stanowiskiem pracownika starszego.

Jak się bronić przed dyskryminacją w pracy?

Kodeks pracy, dla wszystkich osób, które doświadczyły nierównego traktowania w zatrudnieniu, ustanawia prawo dochodzenia odszkodowania przed sądem pracy. Wysokość takiego odszkodowania nie może być niższa niż aktualnie obowiązująca stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę. Co jednak zrobić, jeśli dyskryminowany pracownik, który ma uzasadnione podstawy, aby dochodzić odszkodowania z tytułu nierównego traktowania boi się zawalczyć o swoje, ponieważ obawia się dodatkowych negatywnych konsekwencji ze strony pracodawcy? Kodeks pracy obejmuje takie osoby ochroną.

WAŻNE: Skorzystanie przez pracownika z przysługującego mu uprawnienie do dochodzenia ewentualnych roszczeń, wynikających z nierównego traktowania go w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania tego pracownika. Ponadto nie może być podstawą jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

Jeżeli opisana w powyższym artykule sytuacja dotyczy Ciebie osobiście, podziel się z nami swoim problemem. Prawo jest po stronie pracownika. Bądź tego świadomy.

STOP DYSKRYMINACJI

Jesteś dyskryminowany? Znasz osobę dyskryminowaną?

Zgłoś Podejrzenie Dyskryminacji